View of Shuixi Park in Tianjin
Xinhua
1605791455000
Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)
Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)
Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)
Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)
Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)
Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)