Yuan Longping team’s desert yields sea rice again
Chen Shini
People's Daily
1602489446000