Intoxicating night view enchants tourists in Fujian
Ecns.cn
1604393983000

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)

Photo taken on Nov. 2, 2020 shows the beautiful night view at Jiulongtan Scenic Area in Taining County, Sanming City, Fujian Province. (Photo: China News Service)