Long-awaited reunions after COVID-19 fight
People's Daily app
1586358354000
(Produced by Liu Bing, Huang Jingjing, Zhang Jian and Zhang Tianyi)