Hundreds of drones showcase tea culture in Jiangxi
By Wang Jian in Nanchang
chinadaily.com.cn
1559287008000
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]
A total of 600 drones form different shapes to promote tea culture and local tourism in Jiujiang, Jiangxi province, on Wednesday night. [Photo by Ji Lianjun, Zhang Haiyan, Li Mengli/ for chinadaily.com.cn]