Tianhetan scenic area in Guiyang, Guizhou
Xinhua
1591767470000
Aerial photo taken on June 9, 2020 shows a boat on the water at the Tianhetan scenic area in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)
Aerial photo taken on June 9, 2020 shows tourists having fun at the Tianhetan scenic area in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)
Aerial photo taken on June 9, 2020 shows a view of the Tianhetan scenic area in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)
Aerial photo taken on June 9, 2020 shows a view of the Tianhetan scenic area in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)
Aerial photo taken on June 9, 2020 shows tourists having fun at the Tianhetan scenic area in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)
Aerial photo taken on June 9, 2020 shows a view in the Tianhetan scenic area in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)