Aerial view of Laoshan Mountain in Qingdao
www.xinhuanet.com
1527127635000
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows sea of clouds over the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Guo Xulei)
Aerial photo taken on May 19, 2018 shows sea of clouds over the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Guo Xulei)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows a scene of the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows a stone inscription of the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows sea of clouds over the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Guo Xulei)
Aerial photo taken on May 19, 2018 shows a scene of a village at the foot of the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Guo Xulei)
Aerial photo taken on May 19, 2018 shows a scene of Diaolongzui Village at the foot of the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Guo Xulei)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows sea of clouds over the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Guo Xulei)
Aerial photo taken on May 21, 2018 shows a coastal road of the Laoshan Mountain in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)