Travel guide for Labor Day holiday
China.org.cn
1556606277000
1. Zhangjiajie, Hunan province
2.Yili River Valley, Xinjiang
3. South Sichuan Bamboo Sea
4. Daocheng, Sichuan Province
5. Qinghai Lake
6. Dalian Bingyu Valley, Liaoning
7.Shangri-La
8. Kangxi Grassland, Beijing