Snow-capped Changdeokgung Palace in Seoul, South Korea
Xinhua
1544696075000
A tourist walks in the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea, on Dec. 13, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)
Photo taken on Dec. 13, 2018 shows the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea. (Xinhua/Wang Jingqiang)
Tourists are seen in the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea, on Dec. 13, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)
Tourists walk in the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea, on Dec. 13, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)
Tourists walk in the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea, on Dec. 13, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)
A tourist walks in the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea, on Dec. 13, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)
Photo taken on Dec. 13, 2018 shows the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea. (Xinhua/Wang Jingqiang)
A tourist walks in the Changdeokgung Palace after snow in Seoul, South Korea, on Dec. 13, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)