Camels seen in Kubuqi Desert, Inner Mongolia
China.org.cn
1638236686000
Aerial photo shows a herd of camels in Kubuqi Desert, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Nov. 29, 2021. [Photo by Wang Zheng/Xinhua]
Aerial photo shows a herd of camels in Kubuqi Desert, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Nov. 29, 2021. [Photo by Wang Zheng/Xinhua]
Aerial photo shows a herd of camels in Kubuqi Desert, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Nov. 29, 2021. [Photo by Wang Zheng/Xinhua]