What an adorable panda in petal bath!
Liu Xiaoyu and Jiang Zichen
People's Daily app
1619507335000