Xi inspects Turpan of Xinjiang
People's Daily app
1657885031000